تعداد يافت شده (۶۵) صفحه ۱ از ۵
English for the students of geology
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: کاظم میرجلیلی
قیمت:۱۴۳۶۲۰۰ قیمت سایت:۱۴۳۶۲۰۰
English for the students of nuclear science and engineering
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: کاظم میرجلیلی؛محمود
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
آشنایی با نظریه اطلاعات و کامپیوترهای کوانتمی،میشل،میرجلیلی،مرکزنشر
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: میشل لوبلاک - مترجم: ابوالفضل میرجلیلی محمدرضا علیزاده نائینی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
آشنایی با نظریه اطلاعات و کامپیوترهای کوانتمی،میشل،میرجلیلی،مرکزنشر
ناشر:مرکزنشردانشگاهی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: میشل لوبلاک - مترجم: ابوالفضل میرجلیلی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
ارزیابی محیط زیست (رشته مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: سیدعلی‌اصغر میرجلیلی - نویسنده: سیدعلی‌رضا میرجلیلی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
از سری کتاب‌های موضوعی - زیست تصویری - کنکور 99 - (دهم، یازدهم، دوازدهم)
ناشر:خیلی سبز
پدیدآور: - نویسنده: عباس راستی‌بروجنی - نویسنده: مجید حصاری
قیمت:۱۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۰۰۰۰
اصول و مکانیزم ماشینهای حلقوی تاری ج 1 : ماشینهای کتن ، میرجلیلی
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: عباس میرجلیلی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
اصول و مکانیزم ماشینهای حلقوی تاری ج 1 : ماشینهای کتن ، میرجلیلی
ناشر:مصباح ، یزد
پدیدآور: - نویسنده: عباس میرجلیلی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
انگلیسی برای دانشجویان رشته شیمی،میرجلیلی، 434
ناشر:سمت ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: کاظم میرجلیلی - نویسنده: مهشید روشنی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی شیمی،غیاثی، 249
ناشر:سمت ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: کاظم میرجلیلی - نویسنده: نصرت الله
قیمت:۱۱۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۹۰۰۰۰
برنامه مصاحبه اختلال‌های اضطرابی و اختلال‌های مرتبط با آن بر اساس 5-DSM ...
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - زیرنظر: مسعود جان‌بزرگی - مترجم: عرفانه جان‌بزرگی
قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰۰
برنامه مصاحبه اختلال‌های اضطرابی و اختلال‌های مرتبط با آن بر اساس 5-DSM ...
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: دیویداچ. بارلو - نویسنده: تیموتی‌ای. براون
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰