تعداد يافت شده (۸) صفحه ۱ از ۱
La lexicologie Francaise
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: شهرزاد ماکویی
قیمت:۲۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۶۰۰۰۰
آقای پروست: خاطرات سلست آلباره از زندگی با مارسل پروست
ناشر:آگه
پدیدآور: - نویسنده: سلسلت آلباره - مترجم: شهرزاد ماکویی
قیمت:۹۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۵۰۰۰۰
الکترونیک 1 و 2
ناشر:مهر سبحان
پدیدآور: - نویسنده: مصطفی سوادی‌اسکویی - نویسنده: الهام ماکویی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
تاملات مفهومی درباب دفاع و امنیت: مجموعه مقالات
ناشر:وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اداره کل مطالعات راهبردی
پدیدآور: - نویسنده: داود غرایاق‌زندی - زیرنظر: اصغر زبرجدی
قیمت:۵۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۳۰۰۰۰
درآمدی بر آینده‌پژوهی در مطالعات امنیتی
ناشر:دانشکده علوم و فنون فارابی
پدیدآور: - نویسنده: داود غرایاق‌زندی - ویراستار: سویل ماکویی
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
شایسته‌سالاری در انتصاب مدیران
ناشر:صالحیان
پدیدآور: - نویسنده: وحید محمدی - نویسنده: نگین آقایارماکویی
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
عوامل موثر بر توسعه خدمات بانکداری الکترونیک
ناشر:صالحیان
پدیدآور: - نویسنده: وحید محمدی - نویسنده: نگین آقایارماکویی
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
من را به حال خودت بگذار
ناشر:نیماژ
پدیدآور: - شاعر: علیرضا اکبری‌ماکویی
قیمت:۱۸۸۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۸۰۰۰