تعداد يافت شده (۲۳) صفحه ۱ از ۲
A survey on translation
ناشر:ارشد سپاهان
پدیدآور: - نویسنده: سرورالسادات جواهریان
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
پیکره‌های زبانی و ترجمه
ناشر:نشر قطره
پدیدآور: - نویسنده: هلیا واعظیان
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
ترجمه و مترجم: آموزش اصول و قواعد اساسی ترجمه: درسنامه‌ای قابل استفاده برای استادان، مترجمان مبتدی، دانشجویان ...
ناشر:شرکت به نشر
پدیدآور: - نویسنده: غلامرضا رشیدی - ویراستار: شهره شاهسونی
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
Metaphorical discourse and ideology in translation
ناشر:شاپرک سرخ
پدیدآور: - نویسنده: فرزانه هراتیان - نویسنده: نیلوفر ایمانی
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
اصول و روش کاربردی ترجمه
ناشر:رهنما
پدیدآور: - نویسنده: اسماعیل سعیدان
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
ترجمه (از نظریه تا تطبیق)
ناشر:جهاد دانشگاهی واحد تهران، سازمان انتشارات
پدیدآور: - نویسنده: عبدالحسین فقهی - ویراستار: محمد دزفولی
قیمت:۱۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۰۰۰
ترجمه کاوی
ناشر:ناهید
پدیدآور: - نویسنده: بهاء‌الدین خرمشاهی
قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰۰
ترجمه متون ادبی
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: علی خزاعی‌فر
قیمت:۳۳۸۰۰۰ قیمت سایت:۳۳۸۰۰۰
ترجمه متون ساده
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: صمد میرزاسوزنی
قیمت:۲۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۶۰۰۰۰
چرخش فرهنگی در مطالعات ترجمه
ناشر:نشر قطره
پدیدآور: - نویسنده: آندره لفور - نویسنده: سوزان بسنت
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
ترجمه
ناشر:نشر قطره
پدیدآور: - نویسنده: میشل اوستینوف - مترجم: فاطمه میرزاابراهیم‌تهرانی
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
بازاندیشی ترجمه
ناشر:نشر قطره
پدیدآور: - نویسنده: جیمز هولمز - نویسنده: ایتامار اون‌زهر
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰