تعداد يافت شده (۲۷) صفحه ۱ از ۲
آموزش و توسعه منابع انسانی
ناشر:تمیمی
پدیدآور: - گردآورنده: مریم گلبابایی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
برنامه‌ریزی مسیر شغلی با تاکید بر افسران مرزبانی ناجا
ناشر:مرزبانان
پدیدآور: - نویسنده: پرویز آهی - ویراستار: احمد سوری
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
5 نقطه قوت برتر خود را بشناسید (استعدادیاب کلیفتون): مجموعه 34 نقطه قوت فردی، اجتماعی و سازمانی با تقسیم‌بندی کاربردی و جامع گالوپ
ناشر:پارسیا
پدیدآور: - نویسنده: تام راث - مترجم: امیر کامگار
قیمت:۲۰۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۳۰۰۰۰
آموزش پودمانی از نظریه تا کاربرد
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: حسین خنیفر
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
برنامه‌ریزی نیروی انسانی
ناشر:نگاه دانش
پدیدآور: - نویسنده: سیدرضا سیدجوادین
قیمت:۱۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۰۰۰۰۰
تحلیل مسائل برنامه‌ریزی نیروی انسانی
ناشر:موسسه کتاب مهربان نشر
پدیدآور: - نویسنده: حسن رنگریز
قیمت:۱۳۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۹۰۰۰۰
مبانی و کاربردهای مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان
ناشر:نگاه دانش
پدیدآور: - نویسنده: سیدرضا سیدجوادین
قیمت:۱۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰۰
روانشناسی بهره‌وری راهبردی: آسیب‌شناسی و مدیریت راهبردی عوامل و موانع انسانی بهره‌وری شغلی کارکنان و سازمان
ناشر:ویرایش
پدیدآور: - نویسنده: محمود ساعتچی
قیمت:۱۴۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۹۰۰۰۰
کیفیت زندگی کاری
ناشر:آموزشی تالیفی ارشدان
پدیدآور: - نویسنده: مهدی محمدرضایی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
مدیریت استراتژیک با رویکرد بهره‌وری و استراتژیهای رقابتی
ناشر:شریف‌زاده
پدیدآور: - نویسنده: مونا ایروانی‌طهران
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
الفبای مدیریت منابع انسانی
ناشر:زنده اندیشان
پدیدآور: - نویسنده: زهرا وکیلی - نویسنده: مصطفی الله‌یاری‌جلالی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
تحلیل‌های موردی در مدیریت منابع انسانی
ناشر:نیاز دانش
پدیدآور: - نویسنده: محسن محمدیان‌ساروی - نویسنده: محمد ذاکری
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰