تعداد يافت شده (۴۰) صفحه ۱ از ۳
آناتومی عمومی والیانی ، علوم پزشکی مانی اصفهان
ناشر:دانشگاه علوم پزشکی ، اصفهان
پدیدآور: - نویسنده: علی والیانی
قیمت:۱۳۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۸۰۰۰۰
آموزش روشهای علمی ماساژ درمانی،نهاوندی نژاد،مانی اصفهان
ناشر:دانشگاه علوم پزشکی ، اصفهان
پدیدآور: - نویسنده: نهاوندی نژاد
قیمت:۵۱۲۰۰۰ قیمت سایت:۵۱۲۰۰۰
بر بلندای سخن(برگزیده متون ادب فارسی)،باباصفری،علوم پزشکی اصفهان
ناشر:دانشگاه علوم پزشکی ، اصفهان
پدیدآور: - نویسنده: علی اصغر - نویسنده: اکبر کلاهدوزان
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آزمایش های فیزیکی و شیمیایی کنترل کیفیت آب،اکبری،علوم پزشکی اصفهان
ناشر:دانشگاه علوم پزشکی ، اصفهان
پدیدآور: - نویسنده: بهروز اکبری
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آمار پزشکی در یک نگاه،وجدید،آوات فیضی،علوم پزشکی اصفهان
ناشر:دانشگاه علوم پزشکی ، اصفهان
پدیدآور: - نویسنده: آوات فیضی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آشنایی با سرطان پستان راهی به سوی تندرستی ، مودی،د.علوم پزشکی اصفهان
ناشر:دانشگاه علوم پزشکی ، اصفهان
پدیدآور: - نویسنده: میترا مودی - نویسنده: غلامرضا شریفی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
ارتباط با صنایع در دانشگاه های علوم پزشکی ، رستگاری
ناشر:دانشگاه علوم پزشکی ، اصفهان
پدیدآور: - نویسنده: حسین علی - نویسنده: محبوبه شجاعی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
اصول و مبانی کشت سلول و مهندسی بافت،هاشمی بنی،د.پزشکی اصفهان
ناشر:دانشگاه علوم پزشکی ، اصفهان
پدیدآور: - نویسنده: بتول هاشمی - نویسنده: شهناز رضوی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
استدلال بالینی : مفاهیم،آموزش و ارزیابی،منجمی،علوم پزشکی اصفهان
ناشر:دانشگاه علوم پزشکی ، اصفهان
پدیدآور: - نویسنده: علیرضا منجمی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آشنایی با تکنیک های آزمایشگاهی کار با رات ، رئیسی
ناشر:دانشگاه علوم پزشکی ، اصفهان
پدیدآور: - نویسنده: پرهام رئیسی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
اصول برنامه ریزی و مدیریت برنامه های تغذیه ای ، آزاد بخت
ناشر:دانشگاه علوم پزشکی ، اصفهان
پدیدآور: - نویسنده: لیلا آزاد - نویسنده: احمد اسماعیل
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
ارتباطات زناشویی(با تاکید بر آموزش مسائل و مشکلات جنسی)
ناشر:دانشگاه علوم پزشکی ، اصفهان
پدیدآور: - نویسنده: شهلا آکوچکیان - نویسنده: غلامحسین احمدزاده
قیمت:۴۵۶۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۶۰۰۰