تعداد يافت شده (۴۰۱) صفحه ۱ از ۳۳
1000 پرسش چهارگزینه ای در آفات،کاری
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: ناصر عیوضیان - نویسنده: هوشنگ رفیعی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
ADS افقی نو در طراحی سیستم های مخابراتی،مومنی،س.جهادتهران
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا هراتی - نویسنده: عباسعلی لطفی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آشنایی با فلسفه دین ، رهتمائی ، جهادتهران
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: حسین رهنمائی
قیمت:۲۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۰۰۰۰
101 مسئله مدیریت پروژه هو راهکارهای آن ها ، کندریک ، عبدالهیان ، س.جهادتهران
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: تام کندریک - مترجم: واحد عبدالهیان
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آسایش و رفاه گاو و گوساله ، خوروش ، ارکان اصفهان
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: آنه ماری - نویسنده: جفری راشن
قیمت:۱۱۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۵۰۰۰
آمار احتمال برای علوم طبیعی،سهرابی،س.جهادتهران
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: هرمز سهرابی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آلودگی خاک ، وراوی پور، س.جهادتهران
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: مریم وراوی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آزمایشگاه تکنولوژی بتن ، کوخایی،س.جهادتهران
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: علیرضا کوخایی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آسفالت از تولید تا پخش،رشیدی،س.جهادتهران
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: محمد هادی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آلیاژسازی و فعال سازی مکانیکی فناوری تهیه نانو مواد،عطائی،س.جهادتهران
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: سعید شیبانی - نویسنده: ابوالقاسم عطائی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
BIM سبز مدل سازی اطلاعات ساختمان با رویکرد طراحی پایدار ، آصفی
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: ادلی کریگل - نویسنده: بردلی نیس
قیمت:۲۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰۰
آشنایی با اختلالات رفتاری کودکان،خالقی،س.جهادتهران
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: آزاده خالقی
قیمت:۳۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۳۰۰۰۰