تعداد يافت شده (۵۹۱) صفحه ۱ از ۴۹
آشنایی با تاریخ معماری
ناشر:مرکز نشر دانشگاهی
پدیدآور: - نویسنده: علی محمد
قیمت:۵۱۲۰۰۰ قیمت سایت:۵۱۲۰۰۰
آشنایی با اپتیک فوریه
ناشر:مرکز نشر دانشگاهی
پدیدآور: - نویسنده: محمد رضا
قیمت:۶۳۲۰۰۰ قیمت سایت:۶۳۲۰۰۰
آشنایی با طیف سنجی پرتو ایکس
ناشر:مرکز نشر دانشگاهی
پدیدآور: - نویسنده: ران جنکینز؛سیدعلی
قیمت:۴۰۸۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۸۰۰۰
آسمان و خاک( الهیات شعر فارسی از رودکی تا عطار)
ناشر:مرکز نشر دانشگاهی
پدیدآور: - نویسنده: تاجماه آصفی
قیمت:۶۲۴۰۰۰ قیمت سایت:۶۲۴۰۰۰
آشتی انسان و طبیعت
ناشر:مرکز نشر دانشگاهی
پدیدآور: - نویسنده: ادوار بونفو؛صلاح
قیمت:۵۶۸۰۰۰ قیمت سایت:۵۶۸۰۰۰
آشنایی با دانش کامپیوتر
ناشر:مرکز نشر دانشگاهی
پدیدآور: - نویسنده: توماس بارتی؛داریوش
قیمت:۱۰۱۶۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۱۶۰۰۰
آشنایی با اپتیک
ناشر:مرکز نشر دانشگاهی
پدیدآور: - نویسنده: لئون اس.پدروتی؛فرانک
قیمت:۹۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۰۰۰۰۰
آشنایی با دینامیک
ناشر:مرکز نشر دانشگاهی
پدیدآور: - نویسنده: نادر رابط؛درک
قیمت:۵۶۸۰۰۰ قیمت سایت:۵۶۸۰۰۰
آشنایی با دینامیک آشوبناک
ناشر:مرکز نشر دانشگاهی
پدیدآور: - نویسنده: جی ال
قیمت:۵۵۲۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۲۰۰۰
آشنایی با ذرات بنیادی
ناشر:مرکز نشر دانشگاهی
پدیدآور: - نویسنده: دیویدجفری گریفیتس - مترجم: حمیدرضا مشفق؛سلیمه
قیمت:۱۰۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۴۰۰۰۰
آشنایی با اختر فیزیک ستاره ای( جلد 3 )ساختار و تحول ستاره ای
ناشر:مرکز نشر دانشگاهی
پدیدآور: - نویسنده: تانیا داوری؛اریکا
قیمت:۶۷۲۰۰۰ قیمت سایت:۶۷۲۰۰۰
آشنایی با اقتصادسنجی
ناشر:مرکز نشر دانشگاهی
پدیدآور: - نویسنده: محمد حسین
قیمت:۶۵۲۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۲۰۰۰