تعداد يافت شده (۱۹۳) صفحه ۱ از ۱۶
آشنایی با نابرابری‌ها (ریاضیات پیش دانشگاهی - 3)
ناشر:مرکز نشر دانشگاهی
پدیدآور: - نویسنده: ادوین بکن‌باخ؛ریچاردارنست - مترجم: محمدحسین افقهی
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
Linguistique Francaise
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: گیتی دیهیم
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
آشنایی با اختر فیزیک ستاره ای( جلد 3 )ساختار و تحول ستاره ای
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: اریکا،بوم ویتنس - مترجم: تانیا،داوری
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
آشنایی با الکترودینامیک
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: دیوید گریفیث
قیمت:۳۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰۰
آشنایی با توپولوژی
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: فولکر رونده
قیمت:۸۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۵۰۰۰۰
آلرژی علوم پایه وبالینی جلد اول
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: مصطفی معین
قیمت:۲۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰۰
آلرژی علوم پایه وبالینی جلددوم
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: مصطفی معین
قیمت:۲۰۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰۰
آمار ریاضی و کاربردهای آن
ناشر:مرکز نشر دانشگاهی
پدیدآور: - نویسنده: جان فروند - نویسنده: اروین میلر
قیمت:۳۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۱۰۰۰۰۰
آشنایی با فیزیک بهداشت از دیدگاه پرتوشناسی
ناشر:مرکز نشر دانشگاهی
پدیدآور: - نویسنده: هرمان سمبر - مترجم: محمدابراهیم ابوکاظمی
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
آشنایی با مواد مغناطیسی((جلد 1)ویراست دوم)
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: بی دی،کالیتی - مترجم: رامین،دهقان
قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰۰
آشنایی با نظریه قابلیت اعتماد
ناشر:مرکز نشر دانشگاهی
پدیدآور: - نویسنده: مجید اسدی
قیمت:۱۲۴۹۶۰۰ قیمت سایت:۱۲۴۹۶۰۰
آشنایی با ذرات بنیادی
ناشر:مرکز نشر دانشگاهی
پدیدآور: - نویسنده: دیویدجفری گریفیتس - مترجم: حمیدرضا مشفق؛سلیمه
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰