تعداد يافت شده (۸) صفحه ۱ از ۱
مبانی فیزیک: مکانیک، شاره‌ها و نوسان‌ها (فیزیک پایه 1) برای دانشجویان فیزیک، شیمی و ریاضی
ناشر:نوپردازان
پدیدآور: - نویسنده: دیوید هالیدی؛رابرت - مترجم: محمدابراهیم ابوکاظمی؛محمدرضا
قیمت:۹۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۰۰۰۰۰
اصول فیزیک: شاره‌ها، موجها و گرما
ناشر:پیشروان،مبتکران
پدیدآور: - نویسنده: دیوید هالیدی؛رابرت - مترجم: نعمت‌الله گلستانیان؛محمود
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
مبانی فیزیک: الکتریسیته و مغناطیس
ناشر:اشراقی،صفار
پدیدآور: - نویسنده: دیوید هالیدی؛رابرت - مترجم: محمدرضا جلیلیان‌نصرتی؛محمد
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
مبانی فیزیک: مکانیک و گرما
ناشر:اشراقی،صفار
پدیدآور: - نویسنده: دیوید هالیدی؛رابرت - مترجم: محمدرضا جلیلیان‌نصرتی؛محمد
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
مبانی فیزیک: شاره‌ها، موجها، مبانی نور و فیزیک جدید
ناشر:اشراقی،صفار
پدیدآور: - نویسنده: دیوید هالیدی؛رابرت - مترجم: نعمت‌الله گلستانیان؛محمود
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
مبانی فیزیک: مکانیک و گرما
ناشر:آذرباد
پدیدآور: - نویسنده: دیوید هالیدی؛رابرت - مترجم: فرشید نورعلیشاهی؛محمود
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
مبانی فیزیک: الکتریسیته و مغناطیس
ناشر:نیاز دانش
پدیدآور: - نویسنده: دیوید هالیدی؛رابرت - مترجم: محمدرضا خوش‌بین‌خوش‌نظر
قیمت:۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰۰
مبانی فیزیک: مکانیک و گرما
ناشر:صفار
پدیدآور: - نویسنده: دیوید هالیدی؛رابرت - مترجم: محمدرضا جلیلیان‌نصرتی؛محمد
قیمت:۲۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰۰