تعداد يافت شده (۱۵) صفحه ۱ از ۱
انسان در شعر معاصر یا درک حضور دیگری با تحلیل شعر نیما، شاملو، اخوان، فرخزاد
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: محمد مختاری
قیمت:۱۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰۰
فریاد در سکوت
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: محمد مختاری
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
زمین شناسی نفت ، مختاری ، دانش نگار
ناشر:دانش نگار
پدیدآور: - نویسنده: محمد مختاری - نویسنده: لعیا طحائی
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
زمین‌شناسی نفت برای مهندسان و ژئوفیزیک‌دانان
ناشر:دانش نگار
پدیدآور: - مترجم: محمد مختاری - مترجم: لعیا طحانی
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
نمودارنامه ایمنی شناسی پزشکی
ناشر:علمی سنا
پدیدآور: - نویسنده: جواد رجبی - ویراستار: محمد مختاری
قیمت:۲۸۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۸۰۰۰۰
آثار محمد مختاری(مجموعه‌4‌ج،قابدار)بوتیمار *
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: محمد مختاری
قیمت:۱۵۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۹۰۰۰۰
تمرین مدارا(شومیز)بوتیمار *
ناشر:بوتیمار
پدیدآور: - نویسنده: محمد مختاری
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
زاده اضطراب جهان(شومیز)بوتیمار *
ناشر:بوتیمار
پدیدآور: - نویسنده: محمد مختاری
قیمت:۵۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۳۰۰۰۰
مجموعه اشعار محمد مختاری(بوتیمار) *
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: محمد مختاری
قیمت:۶۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۹۰۰۰۰
مجموعه اشعار محمد مختاری(شومیز)بوتیمار *
ناشر:بوتیمار
پدیدآور: - نویسنده: محمد مختاری
قیمت:۴۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۲۰۰۰۰
کتاب سخنگو گزیده شعرهای محمد مختاری (باجعبه)
ناشر:کارگاه اتفاق،بوتیمار
پدیدآور: - نویسنده: محمد مختاری
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
کتاب گویا(زاده‌اضطراب‌جهان)
ناشر:بوتیمار
پدیدآور: - مترجم: محمد مختاری
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰