تعداد يافت شده (۳) صفحه ۱ از ۰
فهرستنویسی منابع الکترونیکی با استفاده از قواعد فهرستنویسی انگلو _ امریکن ، کوکبی
ناشر:چاپار ، تهران
پدیدآور: - مترجم: مرتضی کوکبی
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
فهرستنویسی منابع الکترونیکی(چاپار)
ناشر:چاپار
پدیدآور: - مترجم: مرتضی کوکبی
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
فهرستنویسی کتاب با استفاده از قواعد بازنگری شده انگلو _ امریکن ، کوکبی
ناشر:چاپار ، تهران
پدیدآور: - مترجم: مرتضی کوکبی
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰