تعداد يافت شده (۵) صفحه ۱ از ۰
اصول و مبانی روش تحقیق
ناشر:عصر نوین
پدیدآور: - نویسنده: ناهید ساری‌خانی - نویسنده: زهرا آب‌جام
قیمت:۸۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰۰
مددکاری روانی و اجتماعی در سوانج
ناشر:عصر نوین
پدیدآور: - گردآورنده: ناهید ساری‌خانی - گردآورنده: زهرا آب‌جام
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
مددکاری روانی و اجتماعی در سوانح
ناشر:ناهید ساری‌خانی
پدیدآور: - نویسنده: ناهید ساری‌خانی - نویسنده: زهرا آب‌جام
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
مدیریت رسانه در خانواده: پودمان مدیریت خانواده در عصر حاضر
ناشر:موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران
پدیدآور: - نویسنده: خسرو رستمی - نویسنده: اعظم علی‌اصفهانی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
اصول و فنون گفت و گو و مذاکره: مدیریت خانواده در عصر حاضر
ناشر:موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران
پدیدآور: - نویسنده: زهرا آب‌جام - نویسنده: خسرو رستمی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰