تعداد يافت شده (۱۰) صفحه ۱ از ۱
قانون قابل اعمال بر دعاوی ناشی از سرمایه‌گذاری بین‌المللی
ناشر:موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش
پدیدآور: - نویسنده: حسین کلانتری
قیمت:۱۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۰۰۰۰
فنون و تجارب برنامه ریزی مرمت بافت تاریخی شهرها،کلانتری،س.جهادتهران
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: احمد پوراحمد - نویسنده: حسین کلانتری
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
فرونشاندن بحران اقتصادی ناشی از Covid -19
ناشر:شرکت چاپ و نشر بازرگانی
پدیدآور: - نویسنده: ریچارد بالدوین - مترجم: سیده‌یاسمن اشرف‌زاده
قیمت:۴۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۳۰۰۰۰
شماره نشر:ک-804 طرح عملیاتی مدیریت حادثه طوفان شن ، کلانتری خلیل آباد
ناشر:مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی، تهران
پدیدآور: - نویسنده: حسین کلانتری
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
مباحث قانونی در معاملات به قصد فرار از دین
ناشر:خرسندی
پدیدآور: - نویسنده: مصطفی رحماندوست - نویسنده: مهرانگیز دارابی
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
برنامه ریزی منظر شهری،کلانتری خلیل آباد،س.جهادتهران
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: حسین کلانتری - نویسنده: هانیه سادات
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
معیارهای اکولوژیکی مکان یابی شهرهای جدید،کلانتری خلیل آباد،س.جهادتهران
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: حسین کلانتری - نویسنده: عارف آقاصفری
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
مدیریت بافت های فرسوده شهری،کلانتری خلیل آباد،س.جهادتهران
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: مهدی حقی - نویسنده: حسین کلانتری
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
شهردانشگاهی در آمریکا،پوراحمد،جهادتهران
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: بلیک گامپرشت - مترجم: احمد پوراحمد
قیمت:۱۶۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۵۰۰۰
فنون و تجارب برنامه ریزی مرمت بافت تاریخی شهرها،کلانتری،س.جهادتهران
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: احمد پوراحمد - نویسنده: حسین کلانتری
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰