تعداد يافت شده (۵) صفحه ۱ از ۰
آزمون های میکروبی موادغذایی،کریم،د.تهران
ناشر:دانشگاه تهران
پدیدآور: - نویسنده: گیتی کریم
قیمت:۱۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۰۰۰۰
آزمون های شیر و فرآورده های آن،کریم،د.تهران
ناشر:دانشگاه تهران
پدیدآور: - نویسنده: گیتی کریم - نویسنده: خسرو محمدی
قیمت:۱۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰۰
مبانی مدیریت در کارخانه های مواد غذایی،گیتی کریم،د.تهران
ناشر:دانشگاه تهران
پدیدآور: - نویسنده: گیتی کریم - نویسنده: سعیده سیف
قیمت:۸۰۴۸۰۰ قیمت سایت:۸۰۴۸۰۰
بهداشت و فناوری شیر
ناشر:دانشگاه تهران
پدیدآور: - نویسنده: گیتی کریم
قیمت:۱۵۶۶۴۰۰ قیمت سایت:۱۵۶۶۴۰۰
شیر و کیفیت آن ، کریم،د.تهران
ناشر:دانشگاه تهران
پدیدآور: - مترجم: گیتی کریم - نویسنده: اف. هاردینگ
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰