تعداد يافت شده (۵) صفحه ۱ از ۰
آزمون های شیر و فرآورده های آن،کریم،د.تهران
ناشر:دانشگاه تهران
پدیدآور: - نویسنده: گیتی کریم - نویسنده: خسرو محمدی
قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰۰
آزمون های میکروبی موادغذایی،کریم،د.تهران
ناشر:دانشگاه تهران
پدیدآور: - نویسنده: گیتی کریم
قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰۰
مبانی مدیریت در کارخانه های مواد غذایی،گیتی کریم،د.تهران
ناشر:دانشگاه تهران
پدیدآور: - نویسنده: گیتی کریم - نویسنده: سعیده سیف
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
بهداشت و فناوری شیر
ناشر:دانشگاه تهران
پدیدآور: - نویسنده: گیتی کریم
قیمت:۱۵۶۶۴۰۰ قیمت سایت:۱۵۶۶۴۰۰
شیر و کیفیت آن ، کریم،د.تهران
ناشر:دانشگاه تهران
پدیدآور: - نویسنده: اف. هاردینگ - مترجم: گیتی کریم
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰