تعداد يافت شده (۶) صفحه ۱ از ۰
گزیده مرصاد العباد (رشته زبان و ادبیات فارسی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: رضا انزابی‌نژاد - ویراستار: توفیق هاشم‌پورسبحانی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی (رشته روان‌شناسی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: سیداحمد هاشمیان - ویراستار: سیدمحمد غروی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
ابوریحان بیرونی: زندگی و آثار
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: شهره فلاحتی - نویسنده: سحر پهلوان
قیمت:۹۴۴۰۰۰ قیمت سایت:۹۴۴۰۰۰
خواجه نصیرالدین طوسی: زندگی و آثار
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: جعفر شجاع‌کیانی - نویسنده: آمنه بیدگلی
قیمت:۸۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰۰
عبید زاکانی: زندگی و آثار
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: جعفر شجاع‌کیانی - نویسنده: علی پیرنیا
قیمت:۸۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰۰
مقامات حمیدی
ناشر:مرکزنشردانشگاهی
پدیدآور: - نویسنده: حمیدالدین محمودی‌بلخی - ویراستار: شهناز سلطان‌زاده
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰