تعداد يافت شده (۷) صفحه ۱ از ۱
روان‌شناسی مثبت: علم شادمانی و نیرومندی‌های انسان
ناشر:سخن
پدیدآور: - نویسنده: آلن کار - مترجم: حسن پاشاشریفی
قیمت:۱۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰۰
خانواده و خانواده‌درمانی
ناشر:موسسه‌ انتشارات‌ امیر‌کبیر
پدیدآور: - نویسنده: سالوادور مینوچین - مترجم: باقر ثنائی
قیمت:۴۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۷۰۰۰۰
روان‌درمانی خانواده (متن کامل)
ناشر:موسسه‌ انتشارات‌ امیر‌کبیر
پدیدآور: - نویسنده: جی هی‌لی - مترجم: باقر ثنائی
قیمت:۶۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۳۰۰۰۰
روان‌درمانی و مشاوره گروهی
ناشر:چهر
پدیدآور: - نویسنده: باقر ثنائی
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
فنون مشاوره و روان‌درمانی گروهی
ناشر:بعثت
پدیدآور: - نویسنده: جرالد کوری - نویسنده: ماریان‌اشنایدر کوری
قیمت:۱۰۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۵۰۰۰۰
تجارب با ساختار در مشاوره گروهی و تعلیم روابط انسانی
ناشر:بعثت
پدیدآور: - نویسنده: باقر ثنائی
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
در صحنه روان‌شناسی و مشاوره ایران فلسفه و سرگذشت "سازمان نظام ..."
ناشر:بعثت
پدیدآور: - نویسنده: باقر ثنائی - نویسنده: حسن پاشاشریفی
قیمت:۴۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۷۰۰۰۰