تعداد يافت شده (۸) صفحه ۱ از ۱
آسیب‌شناسی رابینز عمومی (Bssis 2020)
ناشر:آرتین طب
پدیدآور: - نویسنده: وینی کومار - نویسنده: جان‌سی. استر
قیمت:۳۰۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰۰
آسیب‌شناسی پایه رابینز "عمومی" 2018
ناشر:حیدری
پدیدآور: - نویسنده: وینی کومار - نویسنده: رمزی‌اس. کاترن
قیمت:۱۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۰۰۰۰
آسیب‌شناسی پایه رابینز (اختصاصی) 2018
ناشر:حیدری
پدیدآور: - نویسنده: وینی کومار - نویسنده: رمزی‌اس. کاترن
قیمت:۱۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰۰
آسیب‌شناسی پایه عمومی رابینز 2018
ناشر:میرماه
پدیدآور: - نویسنده: وینی کومار - زیرنظر: مسلم بهادری
قیمت:۸۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰۰
آسیب‌شناسی پایه: اختصاصی
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: وینی کومار - مترجم: خسرو سبحانیان؛سمیه
قیمت:۱۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۰۰۰۰۰
آسیب‌شناسی پایه (عمومی)
ناشر:ابن سینا
پدیدآور: - نویسنده: وینی کومار - نویسنده: ابول عباس
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
آسیب‌شناسی پایه (عمومی)
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: وینی کومار - نویسنده: ابول عباس
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
آسیب‌شناسی پایه (اختصاصی)
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: وینی کومار - نویسنده: ابول عباس
قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰۰