توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

کاربرد نرم افزار SAS در تجزیه های آماری توصیفی،استنباطی و چندمتغیره،گل پرور،د.آ.خوراسگان اصفهان

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۱۰۲۶۷۷۸

تعداد صفحات :۳۱۰

بروزرسانی:۱۳۹۳

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۰۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

اقتصادسنجی کاربردی بااستفاده از سیستم SAS،وویک اجمانی،صامتی،د.آ.خوراسگان
ناشر:دانشگاه آزاد ، خوراسگان
قیمت:۳۳۰۰۰۰ ریال
حسابداری مالی1:(سطح میانی)،صبوری،د.آ.خوراسگان
ناشر:دانشگاه آزاد ، خوراسگان
قیمت:۲۴۰۰۰۰ ریال
هم وابستگی علل و روش های مقابله با آن،آقایی،مثقالی،د.آ.خوراسگان
ناشر:دانشگاه آزاد ، خوراسگان
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
الزامات طراحی سیستم خط مشی گذاری فرهنگی آینده نگر،باقری،د.آ.خوراسگان
ناشر:دانشگاه آزاد ، خوراسگان
قیمت:۱۷۰۰۰۰ ریال
معرفی هورمانهای گیاهی،مرتضایی نژاد،د.آ.خوراسگان اصفهان
ناشر:دانشگاه آزاد ، خوراسگان
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال