تعداد يافت شده (۱) صفحه ۱ از ۰
(2016) تاریخ اسلام در آفریقای سده های میانی (1250-1800میلادی)
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) 
پدیدآور: - نویسنده: رولاند آلیور - نویسنده: معصومه قمی
قیمت:۱۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۰۰۰۰