تعداد يافت شده (۸) صفحه ۱ از ۱
بیماری های دستگاه تنفس دام های مزرعه و تک سمی ها
ناشر:نوربخش
پدیدآور: - نویسنده: پیتر - نویسنده: کانستبل کنت
قیمت:۲۰۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰۰
بیماریهای پستان در حیوانات اهلی،رادستیتس،مسافری،د.آ.تبریز
ناشر:دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز
پدیدآور: - نویسنده: جی - نویسنده: رادستیتس
قیمت:۹۳۲۰۰۰ قیمت سایت:۹۳۲۰۰۰
بیماریهای پستان در حیوانات اهلی،رادستیتس،مسافری،د.آ.تبریز
ناشر:دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز
پدیدآور: - نویسنده: جی - نویسنده: رادستیتس
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
بیماریهای مرتبط با کمبودهای تغذیه ای در دام های بزرگ،رادوستیتس،علی پورزمانی،پرتوواقعه
ناشر:پرتوواقعه ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: ا.ام.رادوستیتس - نویسنده: سی.سی.گی
قیمت:۹۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۵۰۰۰۰
چیچکلر اوفاقی‬‏‫
ناشر:تام آی
پدیدآور:
قیمت:۸۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰۰
سارسیلمایان چیچکلر: شعر توپلوسو
ناشر:آیدین ساو
پدیدآور:
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
مقدمات نرم‌افزار R و برنامه مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها
ناشر:دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
پدیدآور: - نویسنده: فرهاد حسین‌زاده‌لطفی - نویسنده: زهره مقدس
قیمت:۶۸۶۴۰۰ قیمت سایت:۶۸۶۴۰۰
یادگیری برای عمل متدولوژی سیستم های نرم SSM/ پیتر چکلند. جان پولتر/ مهرگان .دهقان.اخوان. رئیسی فر/ مهربان نشر
ناشر:پخش‏مهربان‏
پدیدآور: - نویسنده: پیتر چکلند. - مترجم: مهرگان .دهقان.اخوان.
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰