تعداد يافت شده (۲) صفحه ۱ از ۰
چهار گوهر: گزیده شعر شاعران حوزه ادبی عراق (انوری ابیوردی، جمال‌الدین اصفهانی، ظهیرالدین فاریابی و کمال‌الدین اصفهانی)
ناشر:سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
پدیدآور: - نویسنده: کاظم دزفولیان - ویراستار: سعیده کمایی‌فرد
قیمت:۳۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۰۰۰۰
چهار گوهر: گزیده شعر شاعران حوزه ادبی عراق (انوری ابیوردی، جمال‌الدین اصفهانی، ظهیرالدین فاریابی و کمال‌الدین اصفهانی)
ناشر:سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
پدیدآور: - نویسنده: کاظم دزفولیان - ویراستار: سعیده کمایی‌فرد
قیمت:۳۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۰۰۰۰