تعداد يافت شده (۲) صفحه ۱ از ۰
هیدرولیک کانالهای باز
ناشر:دانشگاه امام رضا (ع)
پدیدآور: - نویسنده: سیدمحمود نجاتی‌حسینی - نویسنده: جلیل ابریشمی
قیمت:۲۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۹۰۰۰۰
هیدرولیک کانالهای باز ، ابریشمی،د.امام رضا
ناشر:دانشگاه امام رضا ، مشهد
پدیدآور: - نویسنده: جلیل ابریشمی - نویسنده: محمود حسینی
قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰۰