تعداد يافت شده (۱۵۴۰) صفحه ۱ از ۱۲۸
++C بدون اشک
ناشر:نشر کتاب دانشگاهی
پدیدآور: - نویسنده: جواد وحیدی - نویسنده: امید مجتبی‌مقدم
قیمت:۱۵۸۴۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۸۴۰۰۰
104 مساله در نظریه اعداد ، آندریسکو ، نشوادیان ، مرکزنشر
ناشر:مرکزنشردانشگاهی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: تیتو آندریسکو - نویسنده: دورین آندریکا
قیمت:۴۸۸۰۰۰ قیمت سایت:۴۸۸۰۰۰
2000 مسئله حل شده ریاضیات گسسته ویرایش دوم
ناشر:
پدیدآور:
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
2000 مسئله حل شده ریاضیات گسسته ویرایش دوم
ناشر:
پدیدآور:
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
2000 مسئله حل شده ریاضیات گسسته ویرایش دوم
ناشر:
پدیدآور:
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آئرودینامیک،اندرسون،تبرا،مرکزنشر
ناشر:مرکزنشردانشگاهی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: جان.دی.اندرسون - مترجم: محمد تبرا
قیمت:۱۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰۰
آزمایشگاه مقاومت مصالح
ناشر:نشر کتاب دانشگاهی
پدیدآور: - نویسنده: بهزاد خورشیدی
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
آزمایشگاه مکانیک خاک
ناشر:نشر کتاب دانشگاهی
پدیدآور: - نویسنده: امید تی‌تی‌دژ - نویسنده: لیلا افتخاریان
قیمت:۱۱۰۸۸۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۸۸۰۰
آسمان های دگر (راهنمای پژوهش در مثنوی) ، خاتمی،مرکزنشر
ناشر:مرکزنشردانشگاهی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: احمد خاتمی
قیمت:۲۲۲۶۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۲۶۰۰۰
آسمان و خاک( الهیات شعر فارسی از رودکی تا عطار)
ناشر:مرکز نشر دانشگاهی
پدیدآور: - نویسنده: تاجماه آصفی
قیمت:۶۲۴۰۰۰ قیمت سایت:۶۲۴۰۰۰
آسیب شناسی اجتماعی(جامعه شناسی انحرافات)،ستوده،آوای نور
ناشر:آوای نور ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: هدایت الله
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آشتی انسان و طبیعت
ناشر:مرکز نشر دانشگاهی
پدیدآور: - نویسنده: ادوار بونفو؛صلاح
قیمت:۵۶۸۰۰۰ قیمت سایت:۵۶۸۰۰۰