تعداد يافت شده (۱۱) صفحه ۱ از ۱
‏‫اقدامات و تحقیقات حقوقی در حوزه تجارت و کسب‌ و کار
ناشر:ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات
پدیدآور:
قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰۰
اقدامات و تحقیقات حقوقی ناظر به همه‌گیری کرونا
ناشر:ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات
پدیدآور:
قیمت:۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰
امنیت سایبری در سیاست‌گذاری حقوقی آلمان
ناشر:ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات
پدیدآور: - نویسنده: مارتین شالبروخ؛ایزابل - مترجم: حمید بهره‌مند؛امیرکیا
قیمت:۵۴۵۶۰۰ قیمت سایت:۵۴۵۶۰۰
حقوق شوراهای اداری (بررسی حقوقی جایگاه و وضعیت شوراهای اداری در قوه مجریه)
ناشر:ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار
پدیدآور: - نویسنده: علی مشهدی؛مسعود
قیمت:۲۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۷۰۰۰۰
دانشنامه سیاستگذاری حقوقی
ناشر:ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات
پدیدآور:
قیمت:۱۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۰۰۰۰
دانشنامه سیاستگذاری حقوقی
ناشر:ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات
پدیدآور: - به‌اهتمام: امیرحسن نیازپور - به‌اهتمام: لعیا جنیدی
قیمت:۱۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۰۰۰۰
سند جامع اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدابیر اجرایی آن
ناشر:ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات
پدیدآور:
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
مجموعه نظریات حقوقی سال ۱۳۹۶ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: پرنده‌مطلق ،
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
مجموعه نظریات حقوقی سال ۱۳۹۷ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: اسماعیل‌بیگی ،
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
مجموعه نظریات حقوقی سال ۱۳۹۸ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: محمدی ،
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
مجموعه نظریات حقوقی سال ۱۳۹۹ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: معاونت حقوقی
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰