تعداد يافت شده (۲) صفحه ۱ از ۰
مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS
ناشر:سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
پدیدآور: - نویسنده: آرش رضازاده - نویسنده: علی داوری
قیمت:۱۰۵۶۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۵۶۰۰۰
معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم‌افزار Smart-PLS: آموزشی و کاربردی
ناشر:موسسه کتاب مهربان نشر
پدیدآور: - نویسنده: محمدرحیم اسفیدانی - نویسنده: شهریار محسنین
قیمت:۱۲۰۵۶۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۵۶۰۰