تعداد يافت شده (۱) صفحه ۱ از ۰
مدیریت منابع انسانی بین‌المللی (نظریه و عمل)
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: علی‌نقی امیری - نویسنده: بلال پناهی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰