تعداد يافت شده (۲۷) صفحه ۱ از ۲
تشکیل تیم‌های بزرگ اجرایی با کمک مدیر یک دقیقه‌ای
ناشر:پل
پدیدآور: - مترجم: مهستی دهباشی - نویسنده: کن بلانچارد
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
خودرهبری و مدیر یک دقیقه‌ای
ناشر:طلایه
پدیدآور: - نویسنده: کنت بلانچارد - نویسنده: سوزان فاولر
قیمت:۲۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۶۰۰۰۰
رهبری آموزشی (رویکردی ده دقیقه‌ای): کتاب راهنمای مدیران آموزشی
ناشر:ویرایش
پدیدآور: - مترجم: علی علاقه‌بند - نویسنده: رابرت‌اچ پالستینی
قیمت:۲۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۶۰۰۰۰
رهبری و مدیر یک دقیقه‌ای: افزایش اثربخشی با رهبری موقعیتی دو
ناشر:دنیای اقتصاد
پدیدآور: - نویسنده: کن بلانچارد - نویسنده: پاتریشیا زیگارمی
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
مدیر 20 دقیقه‌ای(ارائه)آموخته *
ناشر:آموخته
پدیدآور: - مترجم: نرگس شفیعی
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
مدیر 20 دقیقه‌ای(بازخورداثربخش)آموخته *
ناشر:آموخته
پدیدآور: - مترجم: نرگس شفیعی
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
مدیر 20 دقیقه‌ای(برگزاری‌جلسات)آموخته *
ناشر:آموخته
پدیدآور: - مترجم: نرگس شفیعی
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
مدیر 20 دقیقه‌ای(به‌انجام‌رساندن‌کارها)آموخته *
ناشر:آموخته
پدیدآور: - مترجم: نرگس شفیعی
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
مدیر 20 دقیقه‌ای(تدوین‌طرح‌کسب‌وکار)آموخته *
ناشر:آموخته
پدیدآور: - مترجم: نرگس شفیعی
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
مدیر 20 دقیقه‌ای(کارسپاری)آموخته *
ناشر:آموخته
پدیدآور: - مترجم: نرگس شفیعی
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
مدیر 20 دقیقه‌ای(مبانی‌مالی)آموخته *
ناشر:آموخته
پدیدآور: - مترجم: نرگس شفیعی
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
مدیر 20 دقیقه‌ای(مجموعه10ج،باقاب)آموخته *
ناشر:آموخته
پدیدآور: - مترجم: نرگس شفیعی
قیمت:۷۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۰۰۰۰۰