تعداد يافت شده (۶) صفحه ۱ از ۰
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات: حقوق کار و تامین اجتماعی
ناشر:پژواک عدالت
پدیدآور: - تدوین: علی بهادری‌جهرمی - تدوین: محمدصادق فراهانی
قیمت:۵۵۲۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۲۰۰۰
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی
ناشر:
پدیدآور:
قیمت:۱۷۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۰۰۰۰۰
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی:
ناشر:
پدیدآور:
قیمت:۷۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۵۰۰۰۰
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی: شامل پرسش و پاسخهای قانون کار و قانون تامین اجتماعی
ناشر:کیومرث
پدیدآور: - به‌اهتمام: غلامحسین دوانی
قیمت:۲۱۴۳۶۸۰ قیمت سایت:۲۱۴۳۶۸۰
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی: شامل پرسش و پاسخهای قانون کار و قانون تامین اجتماعی
ناشر:کیومرث
پدیدآور:
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی،دوانی،کیومرث
ناشر:کیومرث ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: غلامحسین دوانی
قیمت:۱۴۳۸۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۳۸۰۰۰