تعداد يافت شده (۷) صفحه ۱ از ۱
مبانی فیزیولوژی قلبی عروقی ویژه علوم ورزشی ، ویراست2 ، گائینی ، حتمی
ناشر:حتمی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: ریچاردیی. کلابونده - مترجم: عباسعلی گائینی
قیمت:۴۲۹۰۰۰ قیمت سایت:۴۲۹۰۰۰
مبانی فیزیولوژی قلبی عروقی ویژه علوم ورزشی ، ویراست2 ، گائینی ، حتمی
ناشر:گسترش علوم پایه ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: امیرهوشنگ رمضانی - نویسنده: راضیه صادقی
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
مبانی فیزیولوژی ورزشی
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - مترجم: عباسعلی گائینی - ویراستار: خسرو ابراهیم
قیمت:۳۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۴۰۰۰۰
مبانی فیزیولوژی ورزشی برای آمادگی،اجرا و سلامتی،رابرتس،کوزه چیان،شهیدبهشتی
ناشر:دانشگاه شهیدبهشتی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: رابرت رابرگز - نویسنده: اسکات رابرتس
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
مبانی فیزیولوژی ورزشی برای آمادگی،اجرا و سلامتی،رابرتس،کوزه چیان،شهیدبهشتی
ناشر:دانشگاه شهیدبهشتی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: رابرت رابرگز - نویسنده: اسکات رابرتس
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
مبانی فیزیولوژی ورزشی ج1:انرژی و تغذیه،ویلیام،جعفری،د.تبریز
ناشر:دانشگاه تبریز
پدیدآور: - نویسنده: ویلیام.د.مک آردل - نویسنده: فرانک.آی.کچ
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
مبانی فیزیولوژی ورزشی ج1:انرژی و تغذیه،ویلیام،جعفری،د.تبریز
ناشر:گیتاتک ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: سپیده دهبان
قیمت:۱۳۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۸۰۰۰۰