تعداد يافت شده (۵) صفحه ۱ از ۰
(0527) مبانی فقهی اقتصاد اسلامی
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) 
پدیدآور: - نویسنده: محمد مهدی - نویسنده: محمد پورمند(نبی
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
مبانی فقهی - اقتصادی بانکداری و تامین مالی اسلامی،عیوض لو،د.امام صادق
ناشر:دانشگاه امام صادق ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: حسین عیوض - نویسنده: مرتضی بکی
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
مبانی فقهی - اقتصادی نهادهای مالی بازار سرمایه اسلامی
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
پدیدآور: - نویسنده: حسن‌آقا نظری
قیمت:۴۲۰۰۰ قیمت سایت:۴۲۰۰۰
مبانی فقهی اقتصاد اسلامی
ناشر:پژوهشکده حوزه و دانشگاه
پدیدآور: - نویسنده: محمد پورمند - نویسنده: محمدمهدی کرمی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
مبانی فقهی پیشرفته اقتصاد اسلامی ، دادگر،رازی کرمانشاه
ناشر:دانشگاه رازی ، کرمانشاه
پدیدآور: - نویسنده: یدالله دادگر - نویسنده: محمد باقر
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰