تعداد يافت شده (۱۶) صفحه ۱ از ۱
روان شناسی سازمانی ، رفتار سازمانی (مبانی و کاربردها) ، لاوسن ، حسن زاده
ناشر:ساوالان ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: رابرت بی - نویسنده: زنگ شن
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
مبانی رفتار سازمانی
ناشر:دفتر پژوهشهای فرهنگی
پدیدآور: - نویسنده: استیون رابینز - نویسنده: تیموتی‌ای جاج
قیمت:۴۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۲۰۰۰۰
مبانی رفتار سازمانی
ناشر:دفتر پژوهشهای فرهنگی
پدیدآور: - مترجم: علی پارساییان - نویسنده: استیون رابینز
قیمت:۹۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۶۰۰۰۰
مبانی رفتار سازمانی
ناشر:موسسه کتاب مهربان نشر
پدیدآور: - نویسنده: استیون رابینز - مترجم: فرزاد امیدواران
قیمت:۳۵۶۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۶۰۰۰
مبانی رفتار سازمانی: براساس تالیف: استیفن پی. رابینز
ناشر:خردمندان
پدیدآور: - نویسنده: محمد فلسفی‌نژاد - نویسنده: مسعود شفیعه
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
مبانی رفتار سازمانی: رفتار و بهره‌وری سازمانی با نگرشی بومی
ناشر:ویرایش
پدیدآور: - مترجم: محمود ساعتچی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
مبانی رفتار سازمانی،رابینز اعرابی،پارسائیان،پژوهشهای فرهنگی
ناشر:دفتر پژوهشهای فرهنگی ، تهران
پدیدآور: - مترجم: علی پارسائیان - نویسنده: استیفن پی
قیمت:۴۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۹۰۰۰۰
مبانی رفتار سازمانی،رابینز،تیموتی،اعرابی و تقی زاده،پژوهش فرهنگی
ناشر:دفتر پژوهشهای فرهنگی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: استیفن پین.رابینز - نویسنده: تیموتی ای.جاج
قیمت:۷۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۸۰۰۰۰
مبانی فلسفی و تئوریهای رهبری و رفتار سازمانی
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: سیدعلی‌اکبر افجه‌ای
قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰
مبانی مدیریت رفتار سازمانی
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: علی رضاییان
قیمت:۵۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۲۰۰۰۰
مبانی مدیریت رفتار سازمانی،رضائیان،477
ناشر:سمت ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: علی رضائیان
قیمت:۱۶۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۵۰۰۰
مبانی مدیریت رفتار سازمانی،رضائیان،477
ناشر:آواکتاب ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: مجتبی باقری
قیمت:۱۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۵۰۰۰۰