تعداد يافت شده (۱۴) صفحه ۱ از ۱
تحلیل مبانی حقوق جزای عمومی
ناشر:جاودانه،جنگل
پدیدآور: - نویسنده: کریستوفر کلارکسون - مترجم: حسین میرمحمدصادقی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
حقوق جزای عمومی ایران شامل: مقدمه علم حقوق جزا، کلیات، مبانی و مکاتب، ارکان یا عناصر تشکیل‌دهنده جرم، عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسوولیت کیفری
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
پدیدآور: - نویسنده: ایرج گلدوزیان
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
حقوق کیفری عمومی دفاع مشروع (اصول و حقایقی در گذر از دفاع مشروع توام با رویه قضایی و نقد مستدل پاره‌ای از نظریات): اصول و مبانی نظری
ناشر:جاودانه،جنگل
پدیدآور: - نویسنده: مهدی سالاری‌شهربابکی
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
مبانی حقوق پیمان: شرح ماده به ماده موافقتنامه و شرایط عمومی پیمان
ناشر:جاودانه
پدیدآور: - نویسنده: ابراهیم اسماعیلی‌هریسی
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
مبانی حقوق پیمان: شرح ماده به ماده موافقتنامه و شرایط عمومی پیمان
ناشر:جنگل
پدیدآور: - نویسنده: ابراهیم اسماعیلی‌هریسی
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
مبانی حقوق عمومی
ناشر:سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
پدیدآور: - نویسنده: خیرالله پروین
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
مبانی حقوق عمومی
ناشر:نشر نی
پدیدآور: - نویسنده: محمد راسخ - مترجم: مارتین لاگلین
قیمت:۳۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۸۰۰۰۰
مبانی حقوق عمومی
ناشر:دادگستر
پدیدآور: - نویسنده: منصور رحمدل - نویسنده: بیژن عباسی
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
مبانی حقوق عمومی
ناشر:
پدیدآور:
قیمت:۳۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۶۰۰۰۰
مبانی حقوق عمومی
ناشر:جنگل
پدیدآور: - نویسنده: علی‌اکبر گرجی‌ازندریانی
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
مبانی حقوق عمومی با تاکید بر منظومه فکری آیت‌الله جوادی آملی
ناشر:سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
پدیدآور: - نویسنده: مریم ربانی - نویسنده: ابراهیم موسی‌زاده
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
مبانی حقوق عمومی فرانسه: مشتمل بر مباحث آیین دادرسی اداری، حقوق اساسی و حقوق اداری
ناشر:نشر دادگستر
پدیدآور: - نویسنده: جان بل - نویسنده: سوفی بایرون
قیمت:۱۸۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۵۰۰۰