تعداد يافت شده (۵) صفحه ۱ از ۰
La lexicologie Francaise
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: شهرزاد ماکویی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آقای پروست: خاطرات سلست آلباره از زندگی با مارسل پروست
ناشر:آگه
پدیدآور: - نویسنده: سلسلت آلباره - مترجم: شهرزاد ماکویی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
الکترونیک 1 و 2
ناشر:مهر سبحان
پدیدآور: - نویسنده: مصطفی سوادی‌اسکویی - نویسنده: الهام ماکویی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
درآمدی بر آینده‌پژوهی در مطالعات امنیتی
ناشر:دانشکده علوم و فنون فارابی
پدیدآور: - نویسنده: داود غرایاق‌زندی - ویراستار: سویل ماکویی
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
من را به حال خودت بگذار
ناشر:نیماژ
پدیدآور: - شاعر: علیرضا اکبری‌ماکویی
قیمت:۱۸۸۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۸۰۰۰