تعداد يافت شده (۱۸) صفحه ۱ از ۲
آزمون‌های کاربر ICDL: براساس استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و مطابق استانداردهای بنیاد جهانی ICDL گروه شغلی: فناوری اطلاعات
ناشر:فن برتر رویایی
پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا نانگیر
قیمت:۲۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰
آموزش اتومکانیک به زبان ساده
ناشر:فن برتر رویایی
پدیدآور: - نویسنده: احمد امیرتیموری
قیمت:۱۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۰۰۰۰
ایران مهارت ( واژه‌پردازی با word - رسم جدول و نمودار با excel)
ناشر:فن برتر رویایی
پدیدآور: - نویسنده: بیتا رهنما - نویسنده: سکینه رحمانیان
قیمت:۳۲۵۶۰۰ قیمت سایت:۳۲۵۶۰۰
ایران مهارت: ارئه مطلب - فتوشاپ
ناشر:فن برتر رویایی
پدیدآور: - نویسنده: سکینه رحمانیان - نویسنده: جواد رستمی
قیمت:۲۸۱۶۰۰ قیمت سایت:۲۸۱۶۰۰
ایران مهارت: ویندوز 7 - اطلاعات و ارتباطات
ناشر:فن برتر رویایی
پدیدآور: - نویسنده: سکینه رحمانیان - نویسنده: جواد رستمی
قیمت:۲۹۹۲۰۰ قیمت سایت:۲۹۹۲۰۰
تاب درسی کاربر ICDL
ناشر:
پدیدآور:
قیمت:۱۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰۰
تاب درسی کاربر ICDL
ناشر:
پدیدآور:
قیمت:۱۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰۰
تاب درسی کاربر ICDL
ناشر:
پدیدآور:
قیمت:۱۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰۰
تاب درسی کاربر ICDL
ناشر:
پدیدآور:
قیمت:۱۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰۰
تست کاربر ICDL
ناشر:فن برتر رویایی
پدیدآور: - نویسنده: مهدی رشیدبیگی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
کتاب درسی طراح گرافیک رایانه‌ای فتوشاپ CC کد استاندارد قدیم: 216640530990011 کد استاندارد جدید 732120530120001
ناشر:فن برتر رویایی
پدیدآور: - نویسنده: جواد رستمی‌نوشهر - نویسنده: سکینه رحمانیان
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
کتاب درسی کاربر ICDL
ناشر:فن برتر رویایی
پدیدآور: - نویسنده: بیتا رهنما؛سکینه
قیمت:۱۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰۰