تعداد يافت شده (۶) صفحه ۱ از ۰
تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره صفاریان و علویان
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: پروین ترکمنی‌آذر؛صالح
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره طاهریان، صفاریان و علویان (با اضافات)
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: صالح پرگاری - نویسنده: پروین ترکمنی‌آذر
قیمت:۱۰۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰۰
تاریخ‌نگاری در ایران (از آغاز دوره اسلامی تا حمله مغول)
ناشر:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پدیدآور: - نویسنده: پروین ترکمنی‌آذر
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
تاریخ‌نگاری و تاریخ‌نگری مورخان ایرانی (قرن سوم تا ششم هجری)
ناشر:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پدیدآور: - نویسنده: پروین ترکمنی‌آذر - ویراستار: منا رجبیه‌فرد
قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰۰
فرهنگ چهارزبانه‌ی مصور (ترکمنی - فارسی - انگلیسی - عربی) جانوران به همراه رنگ‌آمیزی
ناشر:فرجامین سخن
پدیدآور: - نویسنده: سیاوش مرشدی - نویسنده: شهروز بائی
قیمت:۳۰۸۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۸۰۰۰
فرهنگ کامل نامهای ایران زمین شامل: نامهای حوزه فرهنگ ایرانی، شاهنامه، اوستایی، عربی، اساطیری، پهلوی، و قومی (کردی، لری، آشوری، ترکی، ترکمنی ...)
ناشر:شبگون
پدیدآور:
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰