تعداد يافت شده (۹۴۸۲) صفحه ۱ از ۷۹۰
النقد الادبی و تطوره فی الادب العربی
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: علی صابری
قیمت:۴۵۴۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۴۰۰۰
"فلسفه تحول تاریخ" در شرق و غرب تمدن اسلامی: روش استنباط عقلانیت تاریخی و تحول علوم انسانی بر اساس مقایسه و نقد سنت ابن‌خلدونی با بسط حکمت نوصدرایی
ناشر:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پدیدآور: - نویسنده: موسی نجفی - نویسنده: علیرضا جوادزاده
قیمت:۱۵۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۴۰۰۰۰
(0027) تصمیم‌گیری و تعیین خط‌ مشی دولتی (ویراست 3: با اضافات)
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) 
پدیدآور: - نویسنده: دکتر سید
قیمت:۲۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰۰
(0069) اسلام و حقوق بین‌ الملل عمومی (جلد اول)
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) 
پدیدآور: - نویسنده: دفتر همکاری
قیمت:۹۷۶۰۰۰ قیمت سایت:۹۷۶۰۰۰
(0104) پدیدارشناسی چیست؟
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) 
پدیدآور: - نویسنده: آندره دارتیگ,دکتر
قیمت:۲۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۳۰۰۰۰۰
(0124) قواعد فقه ، بخش مدنی (2) (با اصلاحات)
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) 
پدیدآور: - نویسنده: دکتر سید
قیمت:۳۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۱۰۰۰۰
(0129) اللغة العربیه الحدیثه
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) 
پدیدآور: - نویسنده: دکتر محمدعلی
قیمت:۶۵۶۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۶۰۰۰
(0161) فنون و صناعات ادبی
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) 
پدیدآور: - نویسنده: دکتر جلال
قیمت:۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰۰
(0227) راهنمای زبانهای باستانی ایران (جلد دوم:دستور و واژه نامه)
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) 
پدیدآور: - نویسنده: دکتر محسن
قیمت:۵۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۶۰۰۰۰
(0311) انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق خصوصی
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) 
پدیدآور: - نویسنده: دکتر فرهاد - نویسنده: دکتر فرزاد
قیمت:۴۹۶۰۰۰ قیمت سایت:۴۹۶۰۰۰
(0314) مبانی منطق
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) 
پدیدآور: - نویسنده: دکتر محمدعلی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
(0331) انگلیسی برای دانشجویان رشته های دریانوردی و علوم دریایی
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) 
پدیدآور: - نویسنده: هوشنگ خوش
قیمت:۴۴۸۰۰۰ قیمت سایت:۴۴۸۰۰۰