تعداد يافت شده (۴) صفحه ۱ از ۰
الکتروشیمی فلوتاسیون کانی های سولفیدی،رضایی،د.امیرکبیر
ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: بهرام رضایی - نویسنده: علی شهابی
قیمت:۲۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۰۰۰۰
راهنمای واکنشگرهای فلوتاسیون ج1:شیمی،تئوری و عملیات،بولاتویچ،کلینی،د.تفرش
ناشر:انتشارات دانشگاه تفرش
پدیدآور: - مترجم: محمد جواد - نویسنده: سرد جان
قیمت:۱۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۰۰۰
شیمی فلوتاسیون
ناشر:جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر‌کبیر
پدیدآور: - نویسنده: مارتین کوهن - نویسنده: موریس فورستینو
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
شیمی محلول کانی ها و معرف های شیمیایی در فلوتاسیون،سوماسونداران،رضایی،د.امیرکبیر
ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: پ.سوماساندران - نویسنده: د.ونگ
قیمت:۱۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۵۰۰۰