تعداد يافت شده (۱۷) صفحه ۱ از ۱
اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری
ناشر:پشتیبان
پدیدآور: - نویسنده: سیدمحمدعلی نبی‌زاده؛مهدی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
سیستم های اطلاعاتی حسابداری ج1،مارشال،سجادی،صفار
ناشر:صفار ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: مارشال بی. - نویسنده: پال جان
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
سیستم های اطلاعاتی حسابداری ج2،مارشال،سجادی،صفار
ناشر:صفار ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: پال جان - نویسنده: مارشال.بی.رامنی
قیمت:۱۲۳۲۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۳۲۰۰۰
سیستم های اطلاعاتی حسابداری جلد2
ناشر:دانشگاه شهید چمران
پدیدآور: - نویسنده: مارشال بی
قیمت:۱۳۴۴۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۴۴۰۰۰
سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری
ناشر:مرندیز
پدیدآور: - نویسنده: مهدی مرادی؛نعیمه
قیمت:۱۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۵۰۰۰۰
سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری
ناشر:نگاه دانش
پدیدآور: - نویسنده: علی ابراهیمی‌کردلر؛وحید
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری
ناشر:فرهنگ زبان
پدیدآور: - نویسنده: محمود همت‌فر؛عباس
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری
ناشر:نوآوران دانش
پدیدآور: - نویسنده: ایوب یزدانی‌انرجان؛جواد
قیمت:۷۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۰۰۰۰۰
سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری
ناشر:نسل روشن
پدیدآور: - مترجم: رابرت ج. هربولد - مترجم: شومیز
قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰۰
سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری
ناشر:پادینا
پدیدآور: - نویسنده: حسین - نویسنده: محمدی اسمعیل
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری
ناشر:ترمه
پدیدآور: - نویسنده: علی سعیدی - نویسنده: محسن دستگیر
قیمت:۱۸۳۰۴۰۰ قیمت سایت:۱۸۳۰۴۰۰
سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری
ناشر:دانشگاه شهید چمران
پدیدآور: - مترجم: سیدحسین سجادی - نویسنده: مارشال رامنی؛پل
قیمت:۱۳۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۴۰۰۰۰