تعداد يافت شده (۳۱) صفحه ۱ از ۳
اشاره ای به سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS ، مدیری
ناشر:سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: خسرو خواجه - نویسنده: مهدی مدیری
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
اصول روش های مدل سازی پتانسیل معدنی (در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی) ، یوسفی،جهادامیرکبیر
ناشر:جهاددانشگاهی امیرکبیر ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: مهیار یوسفی - نویسنده: ابوالقاسم کامکار
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
اصول سیستم های اطلاعات جغرافیایی و کاربرد آن در ارزیابی منابع ارضی ، بورو ، غیور،د.اصفهان
ناشر:دانشگاه اصفهان
پدیدآور: - مترجم: حسنعلی غیور - نویسنده: پی ای
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
بهترین فنون سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت محیطی
ناشر:ماهواره
پدیدآور: - مترجم: جواد حسینی - مترجم: فرید کریم‌زاده‌ثمرین
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
تحلیلی بر فناوری سیستمهای اطلاعات جغرافیایی ، رسولی،د.تبریز
ناشر:دانشگاه تبریز
پدیدآور: - نویسنده: علی اکبر
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
درآمدی بر سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (رشته جغرافیا)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: منیژه قهرودی‌تالی - نویسنده: ام‌السلمه بابایی‌فینی
قیمت:۱۶۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۵۰۰۰
دورسنجی و سیستم های اطلاعات جغرافیایی،فرلگ،فرهت جاه،نیروی مسلح
ناشر:سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ، تهران
پدیدآور: - مترجم: بهروز فرهت - نویسنده: کریستوفر لگ
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
رایانه کار XP درجه 2 ج 2 ، شجاعی
ناشر:پرتونگار ، مشهد
پدیدآور: - نویسنده: محسن شجاعی
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی 3
ناشر:پردازش
پدیدآور: - گردآورنده: عادل مردانه‌جلودارلو - گردآورنده: نورالدین میثاق
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی،لگ،تنگستانی،مرکزنشر
ناشر:مرکزنشردانشگاهی ، تهران
پدیدآور: - مترجم: فرید مر - نویسنده: کریستوفر ای.
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
سیستم اطلاعات جغرافیایی
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: بارو - مترجم: حسن طاهرکیا
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
سیستم اطلاعات جغرافیایی در محیط زیست
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: خلیل ولیزاده‌کامران
قیمت:۳۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۱۰۰۰۰