تعداد يافت شده (۲۳) صفحه ۱ از ۲
پروتزهای ثابت دندانی نوین Rosenstiel 2016
ناشر:رویان پژوه
پدیدآور: - مترجم: مرضیه علی‌خاصی؛الهه
قیمت:۳۸۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۸۰۰۰۰۰
پروتزهای ثابت دندانی نوین Rosenstiel 2016
ناشر:رویان پژوه
پدیدآور: - مترجم: مرضیه علی‌خاصی؛الهه
قیمت:۲۳۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۳۸۰۰۰۰
تئوری حسابداری
ناشر:نگاه دانش
پدیدآور: - نویسنده: غلامرضا کرمی - نویسنده: ساسان مهرانی
قیمت:۱۶۱۹۲۰۰ قیمت سایت:۱۶۱۹۲۰۰
تئوری حسابداری
ناشر:نگاه دانش
پدیدآور: - نویسنده: غلامرضا کرمی - نویسنده: ساسان مهرانی
قیمت:۱۵۴۸۸۰۰ قیمت سایت:۱۵۴۸۸۰۰
تئوری حسابداری جلد2 ، مهرانی ، نگاه دانش
ناشر:نگاه دانش ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: غلامرضا کرمی - نویسنده: ساسان مهرانی
قیمت:۷۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۵۰۰۰۰
حسابداری ابزارها و عقود مالی اسلامی
ناشر:سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
پدیدآور: - نویسنده: غلامرضا کرمی - نویسنده: ساسان مهرانی
قیمت:۳۷۶۰۰۰ قیمت سایت:۳۷۶۰۰۰
حسابداری بهای تمام شده 2 صنعتی 2 نوروش
ناشر:کتاب نو ، تهران(نوروش)
پدیدآور: - نویسنده: ایرج نوروش - نویسنده: ساسان مهرانی
قیمت:۱۲۴۲۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۴۲۰۰۰
حسابداری پیشرفته (2): بر اساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: ساسان مهرانی - نویسنده: محمد رمضان‌احمدی
قیمت:۱۳۱۱۲۰۰ قیمت سایت:۱۳۱۱۲۰۰
حسابداری تعهدی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری
ناشر:دانشگاه بوعلی سینا
پدیدآور: - ویراستار: ساسان مهرانی - نویسنده: مهدی غیاثوند
قیمت:۱۱۸۸۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۸۸۰۰۰
حسابداری مدیریت
ناشر:سازمان مدیریت صنعتی
پدیدآور: - نویسنده: غلامرضا کرمی - نویسنده: ساسان مهرانی
قیمت:۲۰۰۶۴۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۶۴۰۰
حسابداری میانه (1): بر اساس استانداردهای حسابداری ایران
ناشر:صفار
پدیدآور: - نویسنده: ایرج نوروش؛ساسان
قیمت:۱۲۹۲۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۹۲۰۰۰
حسابداری میانه 1،نوروش
ناشر:کتاب نو ، تهران(نوروش)
پدیدآور: - نویسنده: ایرج نوروش - نویسنده: ساسان مهرانی
قیمت:۲۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰