تعداد يافت شده (۱۱۳) صفحه ۱ از ۹
آزمایشگاه تشریح و مورفولوژی گیاهی (رشته زیست‌شناسی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: محبت نداف
قیمت:۳۷۷۰۰۰ قیمت سایت:۳۷۷۰۰۰
آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی (1) (رشته زیست‌شناسی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: بهرام زهزاد
قیمت:۳۳۸۰۰۰ قیمت سایت:۳۳۸۰۰۰
آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی (2) (رشته زیست‌شناسی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: بهرام زهزاد
قیمت:۳۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۵۰۰۰
ارشد زیست شناسی علوم گیاهی سری سیب (جدید)/سبحانیان/میر
ناشر:میر انتشارات‏
پدیدآور: - نویسنده: حمید سبحانیان
قیمت:۱۱۸۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۸۰۰۰
از سری کتاب‌های موضوعی - زیست گیاهی (دهم، یازدهم و دوازدهم)
ناشر:خیلی سبز
پدیدآور: - ویراستار: آیدا آریافخر - نویسنده: اشکان زرندی
قیمت:۱۲۶۷۲۰۰ قیمت سایت:۱۲۶۷۲۰۰
اکوفیزیولوژی گیاهی: عوامل غیر زیستی
ناشر:دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
پدیدآور: - نویسنده: بهاره نوروزی - نویسنده: طاهر نژادستاری
قیمت:۷۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۵۰۰۰۰
به نژادی گیاهی برای تحمل تنشهای غیرزیستی
ناشر:جهاد دانشگاهی، واحد اصفهان
پدیدآور: - نویسنده: رابرت ج. هربولد - نویسنده: روبرتو فریتش-نتو-آلویزیو
قیمت:۵۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۶۰۰۰۰
بوم‌شناسی گیاهی (رشته زیست‌شناسی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: محبت نداف - ویراستار: عباس مینایی‌فر
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
تاکسونومی گیاهی و سیستماتیک زیستی ، استیس ، خسروی،د.شیراز
ناشر:دانشگاه شیراز
پدیدآور: - مترجم: احمدرضا خسروی - نویسنده: کلیو آ.
قیمت:۷۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۸۰۰۰۰
ترارسانی و تنظیم متابولیسم در متابولیسم گیاهی "مرجع دانشگاهی"
ناشر:مهرپویا مهراس
پدیدآور: - نویسنده: دپارتمان زیست‌شناسی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
ترکیبات طبیعی(زیست شناسی،شیمی و بیوتکنولوژی ترکیبات گیاهی)،راسل،حیدری زاده،د.کردستان
ناشر:دانشگاه کردستان
پدیدآور: - نویسنده: باب بی.بیوکنن - نویسنده: راسل ال.جونز
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
تشریح و مورفولوژی گیاهی (رشته زیست‌شناسی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: فریده‌دخت سیدمظفری - ویراستار: دینا عزیزیان
قیمت:۵۴۱۰۰۰ قیمت سایت:۵۴۱۰۰۰