تعداد يافت شده (۳) صفحه ۱ از ۰
(0771) زبانشناسی نظری: پیدایش و تکوین دستور زایشی (ویراست سوم - با تجدید نظر اساسی)
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) 
پدیدآور: - نویسنده: دکتر محمد
قیمت:۵۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۳۰۰۰۰
زبانشناسی نظری : پیدایش و تکوین دستور زایشی ، مقدم،سخن
ناشر:سخن ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: محمد دبیر
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
زبانشناسی نظری: پیدایش و تکوین دستور زایشی
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: سیدمحمد دبیرمقدم
قیمت:۳۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۷۰۰۰۰