تعداد يافت شده (۵) صفحه ۱ از ۰
درآمدی بر تعلیم و تربیت اسلامی(1)فلسفه تعلیم و تربیت ج1، 72
ناشر:سمت ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: پژوهشگاه حوزه
قیمت:۲۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰
درآمدی بر تعلیم و تربیت اسلامی: فلسفه تعلیم و تربیت
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: علیرضا اعرافی - نویسنده: علیمحمد کاردان
قیمت:۲۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰
درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی 2جلدی،باقری،علمی فرهنگی
ناشر:علمی و فرهنگی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: خسرو باقری
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران: اهداف، مبانی و اصول
ناشر:شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
پدیدآور: - نویسنده: خسرو باقری
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران: فلسفه برنامه درسی
ناشر:شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
پدیدآور: - نویسنده: خسرو باقری
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰