تعداد يافت شده (۸) صفحه ۱ از ۱
خلاصه روانپزشکی: علوم رفتاری روانپزشکی بالینی
ناشر:ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: بنجامین‌جیمز سادوک - نویسنده: ویرجینیا سادوک
قیمت:۷۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۵۰۰۰۰
خلاصه روانپزشکی: علوم رفتاری - روانپزشکی بالینی
ناشر:شهرآب
پدیدآور: - نویسنده: بنجامین‌جیمز سادوک - نویسنده: ویرجینیا آلکوت‌سادوک
قیمت:۳۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۹۰۰۰۰
خلاصه روانپزشکی: علوم رفتاری - روانپزشکی بالینی
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: بنجامین‌جیمز سادوک - نویسنده: ویرجینیاای. سادوک
قیمت:۲۸۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰۰۰
خلاصه روانپزشکی: علوم رفتاری - روانپزشکی بالینی
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: بنجامین‌جیمز سادوک؛ویرجینیاای. - مترجم: فرزین رضاعی؛عبدالرضا
قیمت:۱۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۰۰۰۰۰
خلاصه روانپزشکی: علوم رفتاری - روانپزشکی بالینی
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - مترجم: فرزین رضاعی - نویسنده: بنجامین‌جیمز سادوک؛ویرجینیاای.
قیمت:۲۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۳۰۰۰۰۰
خلاصه روانپزشکی: علوم رفتاری - روانپزشکی بالینی (فصول 35 تا 60)
ناشر:شهرآب
پدیدآور: - نویسنده: بنجامین‌جیمز سادوک - نویسنده: ویرجینیا سادوک
قیمت:۳۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۹۰۰۰۰
خلاصه روانپزشکی: علوم رفتاری / روانپزشکی بالینی
ناشر:ارجمند
پدیدآور: - مترجم: فرزین رضاعی - نویسنده: بنجامین‌جیمز سادوک؛ویرجینیاای.
قیمت:۳۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۱۸۰۰۰۰
خلاصه روانپزشکی: علوم رفتاری / روانپزشکی بالینی
ناشر:ارجمند
پدیدآور: - مترجم: فرزین رضاعی - نویسنده: بنجامین‌جیمز سادوک؛ویرجینیاای.
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰