تعداد يافت شده (۱۷) صفحه ۱ از ۱
اطفال: اورولوژی، آب و الکترولیت (خلاصه درس به همراه مجموعه سوالات آزمون ارتقاء و بورد اطفال با پاسخ تشریحی ...)
ناشر:رهپویان شریف
پدیدآور: - مترجم: آیسان سلامی‌خانشان - مترجم: صدیقه نیک‌بخت
قیمت:۱۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۵۰۰۰۰
اورولوژی: التهاب و عفونت سیستم تناسلی: خلاصه درس به همراه مجموعه سوالات آزمون ارتقاء و بورد اورولوژی با پاسخ تشریحی CampbellWalsh 2016 کتاب آمادگی آز
ناشر:رهپویان شریف
پدیدآور: - مترجم: رضا ولی‌پور
قیمت:۱۰۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۵۰۰۰۰
اورولوژی: انسداد ادراری فوقانی و درمان آن: خلاصه درس به همراه مجموعه سوالات آزمون ارتقاء و بورد اورولوژی با پاسخ تشریحیCampbell 2016 کتاب آمادگی آزمو
ناشر:رهپویان شریف
پدیدآور: - مترجم: مجتبی عاملی - ویراستار: سپهر همدانچی
قیمت:۶۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۷۰۰۰۰
اورولوژی: بی‌اختیاری زنان و پرولاپس، فیستول‌های ادراری، یورودینامیک: خلاصه درس به همراه مجموعه سوالات آزمون ارتقاء و بورد اورولوژی با پاسخ تشریحی Cam
ناشر:رهپویان شریف
پدیدآور: - مترجم: رضا ولی‌پور - مترجم: محمدعلی قائد
قیمت:۸۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۶۰۰۰۰
اورولوژی: تومور لگنچه و رتروپریتوئن جراحی کلیه: خلاصه درس به همراه مجموعه سوالات آزمون ارتقاء و بورد اورولوژی با پاسخ تشریحی
ناشر:رهپویان شریف
پدیدآور: - مترجم: مجتبی عاملی - ویراستار: سپهر همدانچی
قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰۰
اورولوژی: تومور مثانه: خلاصه درس به همراه مجموعه سوالات آزمون ارتقاء و بورد اورولوژی با پاسخ تشریحی کتاب آمادگی آزمون ارتقاء و بورد 99
ناشر:رهپویان شریف
پدیدآور: - مترجم: محمدعلی قائد - ویراستار: سیدآرمان موسوی
قیمت:۹۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۴۰۰۰۰
اورولوژی: جراحی بیضه، پنیس، مجرا و اسکروتوم: خلاصه درس به همراه مجموعه سوالات آزمون ارتقاء و بورد اورولوژی با پاسخ تشریحی CampbellWalsh 2016 کتاب آما
ناشر:رهپویان شریف
پدیدآور: - مترجم: سپهر همدان‌چی - مترجم: محمدعلی فخریاسری
قیمت:۷۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۶۰۰۰۰
اورولوژی: دایورژن ادراری: خلاصه درس به همراه مجموعه سوالات آزمون ارتقاء و بورد اورولوژی با پاسخ تشریحی Campbell - walsh 2016 کتاب آمادگی آزمون ارتقاء
ناشر:رهپویان شریف
پدیدآور: - مترجم: محمدعلی قائد
قیمت:۷۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۳۰۰۰۰
اورولوژی: دستگاه تولید مثل مردان، ناباروری: خلاصه درس به همراه مجموعه سوالات آزمون ارتقاء و بورد اورولوژی با پاسخ تشریحی Campbell - walsh 2016 کتاب آ
ناشر:رهپویان شریف
پدیدآور: - مترجم: محمدعلی قائد
قیمت:۷۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۴۰۰۰۰
اورولوژی: کانسر پروستات: خلاصه درس به همراه مجموعه سوالات آزمون ارتقاء و بورد اورولوژی با پاسخ تشریحی Campbell 2016
ناشر:رهپویان شریف
پدیدآور: - مترجم: آرش رنجبر - مترجم: بابک جوانمرد
قیمت:۶۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۲۰۰۰۰
اورولوژی: مثانه نوروژنیک: خلاصه درس به همراه مجموعه سوالات آزمون ارتقاء و بورد اورولوژی با پاسخ تشریحی کتاب آمادگی آزمون ارتقاء و بورد 98
ناشر:رهپویان شریف
پدیدآور: - مترجم: فرزاد عابدی - مترجم: نادر رش‌احمدی
قیمت:۸۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰۰
اورولوژی: ناتوانی جنسی: خلاصه درس به همراه مجموعه سوالات آزمون ارتقاء و بورد اورولوژی با پاسخ تشریحیCampbell 2016 کتاب آمادگی ارتقاء و بورد 99
ناشر:رهپویان شریف
پدیدآور: - نویسنده: آرش رنجبر - نویسنده: سیدفرزاد علامه
قیمت:۱۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰۰