تعداد يافت شده (۴۰۱) صفحه ۱ از ۳۳
1000 سوال حقوق جزای عمومی مطابق با قانون مجازات اسلامی 1392
ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد
پدیدآور: - نویسنده: قاسم باقری
قیمت:۱۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۰۰۰۰
1200 نکته کلیدی حقوق جزا
ناشر:چتر دانش
پدیدآور: - تدوین: ستاره حاج‌محمدجعفر
قیمت:۷۰۴۰۰۰ قیمت سایت:۷۰۴۰۰۰
222 ماده برگزیده و کاربردی در آزمون‌های حقوقی از قوانین مقررا خاص جزایی
ناشر:چتر دانش
پدیدآور: - تدوین: موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
قیمت:۴۷۵۲۰۰ قیمت سایت:۴۷۵۲۰۰
3000 نکته کلیدی حقوق جزا
ناشر:چتر دانش
پدیدآور:
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
500 پرسش چهارگزینه‌ای برگزیده حقوق جزای عمومی
ناشر:چتر دانش
پدیدآور: - نویسنده: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
قیمت:۱۰۸۲۴۰۰ قیمت سایت:۱۰۸۲۴۰۰
500 نکته طلایی حقوق جزا
ناشر:برازش
پدیدآور: - نویسنده: سیدعلی پورموسوی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
500 نکته طلایی حقوق جزا با اعمال: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23
ناشر:کمالان
پدیدآور:
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
502- آزمون تحلیلی حقوق جزای بین‌الملل ایران
ناشر:راه
پدیدآور: - نویسنده: مرتضی بیغم
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
504 مسئله حقوق جزای عمومی
ناشر:مکتوب آخر
پدیدآور: - نویسنده: سلیمانی محمد؛شورورزی
قیمت:۱۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰۰
آزمون تحلیلی حقوق جزای اختصاصی (1)
ناشر:انتشارات راه
پدیدآور: - نویسنده: محمدجواد رضازاده؛الهام
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
آزمون تحلیلی حقوق جزای اختصاصی (3) (ویژه دانشجویان رشته حقوق)
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: محمدجواد رضازاده - نویسنده: الهام خادمی‌ممان
قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰۰
آزمون تحلیلی حقوق جزای اختصاصی (3) (ویژه دانشجویان رشته حقوق)
ناشر:راه
پدیدآور: - نویسنده: محمدجواد - نویسنده: رضازاده الهام
قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰۰