تعداد يافت شده (۵) صفحه ۱ از ۰
به بچه‌ها گفتن از بچه‌ها شنیدن
ناشر:سیمای نور امید
پدیدآور: - نویسنده: الین مزلیش - نویسنده: آدل فیبر
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
به بچه‌ها گفتن، از بچه‌ها شنیدن: چطور با بچه‌ها حرف بزنیم و چطور به حرف آنها گوش دهیم
ناشر:معیار علم
پدیدآور: - نویسنده: الین مازلیش - نویسنده: آدل فیبر
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
به بچه‌ها گفتن، از بچه‌ها شنیدن: در خانه و مدرسه با کودکان چگونه سخن بگوییم
ناشر:دایره
پدیدآور: - نویسنده: الین مازلیش - نویسنده: آدل فیبر
قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰۰
به بچه‌ها گفتن، از بچه‌ها شنیدن: گفت و شنود با کودکان
ناشر:دایره
پدیدآور: - نویسنده: الین مازلیش - نویسنده: آدل فیبر
قیمت:۸۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰۰
به بچه‌ها گفتن، از بچه‌ها شنیدن: گفت و شنود با کودکان
ناشر:سلسله مهر
پدیدآور: - مترجم: هانیه حق‌نبی‌مطلق - نویسنده: آدل فیبر؛الین
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰