تعداد يافت شده (۵۳) صفحه ۱ از ۴
(2053) اندیشه سیاسی در ایران باستان
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) 
پدیدآور: - نویسنده: دکتر شجاع - نویسنده: دکتر روح
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
اخلاق سیاسی و سیاست اخلاقی: نسبت‌شناسی میان اخلاق و سیاست در اندیشه اسلام و غرب
ناشر:دیدمان
پدیدآور: - نویسنده: اندیشکده برهان
قیمت:۱۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۰۰۰۰
اسلام، سنت، دولت مدرن: نوسازی دولت و تحول در اندیشه سیاسی معاصر شیعه
ناشر:نشر نی
پدیدآور: - نویسنده: سیدعلی میرموسوی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
الگوی جهان گرایی اسلامی دراندیشه سیاسی امام خمینی(ره) ، پروانه
ناشر:دانشگاه امام صادق ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: محمود پروانه
قیمت:۴۹۶۰۰۰ قیمت سایت:۴۹۶۰۰۰
امام خمینی و پارلمان در جمهوری اسلامی ایران: سیر تکوین نهاد پارلمان در اندیشه سیاسی امام خمینی (س)
ناشر:چاپ و نشر عروج (وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س))
پدیدآور: - نویسنده: محمدوحید قلفی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
امنیت در نظام سیاسی اسلامی (اصول و مولفه‌ها)
ناشر:پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
پدیدآور: - نویسنده: احمد جهان‌بزرگی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
اندیشه سیاسی در اسلام معاصر
ناشر:خوارزمی
پدیدآور: - مترجم: بهاء‌الدین خرمشاهی - نویسنده: حمید عنایت
قیمت:۱۵۶۶۴۰۰ قیمت سایت:۱۵۶۶۴۰۰
اندیشه سیاسی در عصر میانه اسلامی
ناشر:پژوهشکده امام خمینی
پدیدآور: - نویسنده: محمدحسین جمشیدی - زیرنظر: یحیی فوزی
قیمت:۲۶۹۸۰۸۰ قیمت سایت:۲۶۹۸۰۸۰
اندیشه های سیاسی در ایران باستان،2053
ناشر:سمت ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: شجاع احمدوند - نویسنده: روح الله
قیمت:۵۰۸۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۸۰۰۰
اندیشه و رفتار سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای و نقش رهبری ایشان در ماندگاری و ثبات سیاسی جمهوری اسلامی
ناشر:ناد
پدیدآور: - نویسنده: علی مرادزاده
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
اندیشه‌های سیاسی در اسلام و ایران
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: حاتم قادری
قیمت:۱۱۶۱۶۰۰ قیمت سایت:۱۱۶۱۶۰۰
اندیشه‌های سیاسی در اسلام و ایران
ناشر:سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
پدیدآور: - نویسنده: حاتم قادری
قیمت:۲۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۹۰۰۰۰