تعداد يافت شده (۱۴۳) صفحه ۱ از ۱۲
ارشد استاتیک ، لطف زمان
ناشر:جهاددانشگاهی امیرکبیر ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: محسن لطف
قیمت:۳۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۶۰۰۰۰
استاتیک
ناشر:دانش ‌نگار
پدیدآور: - نویسنده: جیمزلیترپ مریام - نویسنده: گلن کریگ
قیمت:۱۹۳۶۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۳۶۰۰۰
استاتیک
ناشر:پوران پژوهش
پدیدآور: - نویسنده: محمدحسن نائی
قیمت:۲۰۱۵۲۰۰ قیمت سایت:۲۰۱۵۲۰۰
استاتیک
ناشر:مرکزنشردانشگاهی
پدیدآور: - مترجم: بهرام پوستی - نویسنده: ایروینگ‌هرمن شیمز
قیمت:۲۳۶۵۴۴۰ قیمت سایت:۲۳۶۵۴۴۰
استاتیک
ناشر:ارمغان هنر
پدیدآور: - نویسنده: مهدی غزنوی
قیمت:۹۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۵۰۰۰۰
استاتیک
ناشر:نوپردازان
پدیدآور: - مترجم: علیرضا انتظاری - نویسنده: فردیناندپیر بیر؛الوود‌راسل
قیمت:۱۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰۰
استاتیک
ناشر:موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
پدیدآور: - نویسنده: حسین کرمی - نویسنده: علی جم‌پور
قیمت:۳۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۸۰۰۰۰
استاتیک
ناشر:نوپردازان
پدیدآور: - مترجم: علیرضا انتظاری - نویسنده: فردیناندپیر بیر؛الوود‌راسل
قیمت:۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰۰
استاتیک
ناشر:نوپردازان
پدیدآور: - مترجم: علیرضا انتظاری - نویسنده: فردیناندپیر بیر؛الوود‌راسل
قیمت:۲۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۳۰۰۰۰۰
استاتیک
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: امید محمدپور - نویسنده: رضا رشیدی‌میبدی
قیمت:۶۹۷۰۰۰ قیمت سایت:۶۹۷۰۰۰
استاتیک
ناشر:مرکز نشر دانشگاهی
پدیدآور: - نویسنده: محمد رضا
قیمت:۱۰۸۸۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۸۸۰۰۰
استاتیک
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: امید محمدپور - نویسنده: رضا رشیدی‌میبدی
قیمت:۶۹۷۰۰۰ قیمت سایت:۶۹۷۰۰۰