تعداد يافت شده (۲) صفحه ۱ از ۰
ارزشیابی آموزشی: مفاهیم، الگوها و فرایند عملیاتی
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: عباس بازرگان‌هرندی
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
ارزشیابی آموزشی: مفاهیم، الگوها و فرایند عملیاتی
ناشر:سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
پدیدآور: - نویسنده: عباس بازرگان‌هرندی
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰