تعداد يافت شده (۱) صفحه ۱ از ۰
آشنایی با اطلاعات و ارتباطات
ناشر:سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
پدیدآور: - نویسنده: محسن نوکاریزی - نویسنده: سیدمهدی نارمنجی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰